IMG-6722

Pond renovations at Goshen Valley Boys Ranch

Pond renovations at Goshen Valley Boys Ranch